Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FELG SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Sławkowska 25 lok. 9, 31-016 Kraków, KRS 0000520292, NIP 6762479659; Dane kontaktowe Administratora danych: 

 • a) tel.: +48 12 442 00 48 b) e-mail: info@felgdent.com

 • 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Katarzynę Makarską, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: IOD@felgdent.com. Ponadto, szczegółowe jego dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://felgdent.com/pl/.

 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: https://felgdent.com/pl/ na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych;

 • 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • 6. Pana/Pani dane kontaktowe przechowujemy do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktował.

 • 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: IOD@felgdent.com. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować;

 • 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

 • 9. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale konieczne w celu wysłania do nas wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: https://felgdent.com/pl/.

API FELG Dent

dostępny przez przeglądarkę WWW
oraz na urządzeniach mobilnych

kontakt z nami

FELG Software Sp. z o.o.
NIP: 6762479659
VAT EU: PL6762479659
REGON: 123194977
KRS: 0000520292

 • PL +48 12 400 47 22
 • hello (@) felgdent.com
 • POLSKA | ul. Sławkowska 25/9, 31-016 Kraków
Klauzula Zgody
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na: