Polityka Prywatności

 

Prezentowana polityka prywatności przedstawia stosowane przez nas sposoby przetwarzania danych osobowych, które Użytkownicy Serwisu mogą podać w związku z nawiązaniem z nami współpracy. 

Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszego Serwisu i podaniem jakichkolwiek danych.

Szanując prawa każdego z Użytkowników, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych u, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Informujemy, że wszyscy pracownicy naszego Serwisu, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

I. DEFINICJE

ADMINISTRATOR / USŁUGODAWCA / LICENCJODAWCA – oznacza FELG Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31–016), ul. Sławkowska 25/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000520292, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Serwisu.
PRZETWARZANIE – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
APLIKACJA – oznacza oferowane w Serwisie przez Licencjodawcę oprogramowanie służące do zarządzania prywatnymi gabinetami dentystycznymi, w tym do zarządzania informacjami o pacjentach, przebiegiem leczenia, zarządzania wizytami pacjentów, realizacją płatności, przygotowywaniem i generowaniem raportów.
COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Aplikacji oraz strony internetowej Serwisu.
COOKIES ZEWNĘTRZNE – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
DANE OSOBOWE PACJENTÓW – dane osobowe pacjentów objęte szczególną ochroną, wynikającą z przepisów prawa, gromadzone i przetwarzane przez Licencjobiorców jako ich administratorów danych osobowych w rozumieniu RODO, a także  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. – na ich odpowiedzialność w związku ze świadczonymi przez nich usługami dentystycznymi – przetwarzane przez Licencjodawcę w związku z zawarciem z Licencjobiorcą Umowy Powierzenia.
DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW – dane osobowe osób fizycznych korzystających z Aplikacji, gromadzone i przetwarzane przez Licencjobiorców jako ich administratorów danych osobowych w rozumieniu RODO, a także  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. – na ich odpowiedzialność w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą – przetwarzane przez Licencjodawcę w związku z zawarciem z Licencjobiorcą Umowy Powierzenia.
DANE OSOBOWE LICENCJOBIORCY – dane osobowe Licencjobiorcy jako osoby fizycznej lub osoby reprezentującej Licencjobiorcę.
SERWIS – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.felgdent.com, której właścicielem jest Licencjodawca, podłączoną do sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z Aplikacji.
URZĄDZENIE – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskiwany jest dostęp do Serwisu oraz Aplikacji.
UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot korzystający z Aplikacji, który uzyskuje do niej dostęp w ramach Licencji posiadanej przez Licencjobiorcę.
UŻYTKOWNIK SERWISU – oznacza każdy podmiot korzystający z Serwisu.
LICENCJOBIORCA – oznacza podmiot korzystający z Aplikacji na podstawie Umowy Licencji zawartej przez niego z Licencjodawcą.
UMOWA LICENCJI – umowa zawierana pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą, regulująca zasady korzystania z Aplikacji.
UMOWA POWIERZENIA – umowa, na podstawie której Licencjobiorca powierza Licencjodawcy do przetwarzania Dane Osobowe Pacjentów i Dane Osobowe Użytkowników wprowadzone przez niego do Aplikacji.
REGULAMIN – dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, (inaczej „Ogóle Warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego www.felgdent.com”), którego akceptacja przez Użytkownika Serwisu stanowi jeden z niezbędnych warunków zawarcia Umowy Licencji i korzystania z Aplikacji.

 

II. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

1. DANE OSOBOWE ZBIERANE PRZEZ ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1)    Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania przez Użytkowników ich danych osobowych.
2)    Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami do założenia konta w Aplikacji wymagamy podania następujących danych: lokalizacji (Państwo), imię i nazwisko, e-mail. W przypadku Licencjobiorcy poprosimy o podanie dodatkowych danych, koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Licencji.
3)    Możemy także poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na dokonanie rejestracji ale mogą np. ułatwić dostosowanie Serwisu i Aplikacji do Państwa potrzeb lub usprawnić nasz kontakt. 
4)    Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez Administratora usług. Użytkownik Serwisu może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego  danych osobowych.
5)    Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe uzyskane w Serwisie będziemy wykorzystywać w następujących celach:
1)    umożliwienia rejestracji w Serwisie / założenia konta w Aplikacji i korzystania z niego, na zasadach określonych w Regulaminie / Umowie Licencji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2)    zawarcia Umowy Licencji oraz jej realizacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas trwania zawartej umowy oraz do czasu upływu okresu przedawnienia;
3)    wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym:

a)    wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu (faktura) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty podatkowe,
b)    obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji – do końca okresu ważności gwarancji czy rękojmi;
c)    realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
– w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym między nami a podmiotami z nami współpracującymi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;
–  wykrywania i zwalczania nadużyć przy korzystaniu z Serwisu/Aplikacji i zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu – przez czas korzystania z Serwisu, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z takiego korzystania, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
– prowadzenia marketingu bezpośredniego – nie dłużej niż przez okres 3 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– doboru usług dla Użytkowników i Użytkowników Serwisu, optymalizacji naszych produktów lub usług na podstawie zgłaszanych uwag, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi – cel analityczny;
– wsparcia obsługi Serwisu/Aplikacji, w tym poprzez informowanie o awariach, zbieranie informacji o ocenie Serwisu/Aplikacji, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o dotychczasowym sposobie korzystania z Serwisu/Aplikacji lub o naszej ofercie – przez czas korzystania z Serwisu/Aplikacji;
– badania satysfakcji Licencjobiorców, Użytkowników oraz Użytkowników Serwisu i określania jakości naszej obsługi.

4)    Administrator może przesyłać na podany adres e-mail lub nr telefonu informacje handlowe na temat usług świadczonych przez Administratora, między innymi w formie transmisji Internetowych (webcast) lub newsletterów, pod warunkiem, wyrażenia na to uprzedniej wyraźnej zgody.
5)    Administrator informuje, że w przypadku wyboru opcji płatności online Dane Osobowe Licencjobiorcy, których podanie jest niezbędne do realizacji płatności, będą przekazywane, w zależności od jego wyboru, do danego operatora płatności, który będzie je przetwarzał na potrzeby realizacji płatności. Dane osobowe tak przekazywane będą zaszyfrowane. Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak udzielenia zgody uniemożliwi dokonanie płatności w formie online.
6)    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w trakcie rejestracji poprzez zaznaczenie właściwego miejsca i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.  Ponadto, niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy Licencji, która stanowi podstawę do korzystania z Aplikacji jest akceptacja Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności.

3. KOMU PRZEKAZUJEMY DANE
1)    Możemy przekazać dane innym podmiotom, z którymi współpracujemy, w tym uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. w szczególności:
a)    Podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
b)    naszym partnerom, którzy świadczą swoje usługi w Serwisie;
c)    podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
d)    operatorom płatności;
e)    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
2)    Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach, które opisujemy wyżej. Przekazanie danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania przez tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z Serwisu.
3)    Nie zamierzamy przekazywać danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza wyjątkami, o których mowa poniżej.

4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
1)    Administrator informuje, iż niezależnie od celowości czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzane są dane osobowe, osoba, które one dotyczą ma prawo do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b)    sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
c)    całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d)    ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO).
2)    Jeżeli Użytkownik Serwisu udzielił zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody. 
3)    Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy, Użytkownik serwisu posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu posiada prawo do otrzymania swoich danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego. 
4)    Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się uzasadnionym interesie Administratora, Użytkownik Serwisu posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
5)    Administrator zastrzega, że może odmówić usunięcia Danych Osobowych, w uzasadnionych przypadkach, do których należy w szczególności: konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących mu przeciwko Użytkownikowi roszczeń lub jeżeli przepisy prawa polskiego lub unijnego obligują Administratora do zatrzymania danych.
6)    Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego (np. organom ścigania).

 

III. ANALIZA RUCHU W SIECI I PLIKI COOKIE, WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Polityka Cookies
1)    Mając na celu dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb jego użytkowników, Administrator używa plików Cookies – niewielkich plików tekstowych, zawierających informacje zapisywane na Urządzeniu służącym do korzystania z sieci Internet.
2)    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników Serwisu wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika Serwisu i dostosować Serwis oraz Aplikacje indywidualnie każdemu z nich. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3)    Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a)    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.
b)    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.
4)    Użytkownik Serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Administrator informuje, że w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu lub Aplikacji będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
5)    Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
– Konfiguracji Serwisu, w tym:
a)    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu oraz funkcjonowania Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz Aplikacji.
b)    rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz Aplikacji, a także jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c)    zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika Serwisu i personalizacji interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu,
d)    zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
– Uwierzytelniania Użytkownika w zakresie stosowania Aplikacji i zapewnienia stałego dostępu:
a)    utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi przy każdym uruchomieniu wpisywać nr klucza instalacyjnego;
b)    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji,
c)    optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
– Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Aplikacji oraz Serwisu o:
a)    dostosowanie zawartości Aplikacji oraz Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji oraz ze strony internetowej Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio udostępniać Aplikację, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
    – Zapamiętania lokalizacji użytkownika, w tym:
a)    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji oraz Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
– Analiz i badań oraz audytu częstotliwości korzystania tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy oraz Serwisu korzystają samej aplikacji oraz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
– Świadczenia usług reklamowych przez Serwis:
a)    dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
– Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Aplikacji oraz Serwisu.
6)    Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a)    prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
b)    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, 
c)    prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika Serwisu z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy,
d)    wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (między innymi Facebooka, Twittera, Linkedin, Instagram itp.).
7)    Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
a)    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
b)    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
c)    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Aplikacji oraz inne dostępne na stronie internetowej Serwisu.
8)    Poza Cookies Administrator informuje, iż w związku z korzystaniem z Aplikacji udostępnianej za pomocą Serwisu będzie także wykorzystywał funkcję Local storage, czyli tzw. pamięć lokalną wątku, w następującym zakresie:
a)    backarray – historia odwiedzonych podstron zapisywania lokalnie tak, aby Użytkownik miał możliwość używania przycisku wstecz także po wznowieniu użytkowania z Aplikacji (mobile)
b)    lasttenopen – pomocnicza historia ostatnich 10 otwartych podstron zapisywania lokalnie) tak, aby Użytkownik miał możliwość używania przycisku wstecz także po wznowieniu użytkowania Aplikacji (mobile)
c)    nowlink – zapamiętywanie aktualnie otwartej podstrona tak, aby można było ją załadować ponownie po wznowieniu użytkowania Aplikacji (mobile)
d)    nowopen – zapamiętywanie id aktualnie otwartej podstrony tak, aby można było ją załadować ponownie po wznowieniu użytkowania Aplikacji (mobile)
e)    tabs – zapamiętywanie otwartych zakładki w wersji desktop tak, aby można było przywrócić ją po ponownym załadowaniu Aplikacji,
f)    tabs-active – zapamiętywanie aktywnej zakładki w wersji desktop tak, aby można było ją aktywować po ponownym załadowaniu Aplikacji,
g)    token – token wykorzystywany do automatycznego logowania.

2.     Korzystanie z narzędzi do analizy sieci
1)    W naszym Serwisie wykorzystujemy narzędzie do analizy ruchu w sieci Google Analytics firmy Google (Google Inc., USA), aby tworzyć anonimowe statystyki użytkowników. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane informacje są przetwarzane w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. Aby zapewnić ochronę danych osobowych, stosujemy funkcję, która przetwarza adres IP tylko w postaci skróconej, aby w ten sposób wykluczyć możliwość powiązania go z użytkownikiem.
2)    Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszego Serwisu. Dzięki zdobytym statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en&gl=de. 

3.    Wtyczki społecznościowe
1)    Ponadto Serwis wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”). Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, etc..
2)    Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz związanych z tym prawach użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
3)    Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów:
a)    Linkedin Inc. (www.linkedin.com, LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA);
b)    Facebook Inc. (www.facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA);
c)    Twitter Inc. (www.twitter.com, Headquarters, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA);
d)    Instagram Inc. (www.instagram.com, 1 Hacker Way Building 14, First Floor Menlo Park, California, USA).
4)    Jeśli posiadają Państwo profil w którymś serwisie społecznościowym, ale nie chcą, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dane dotyczące Państwa i ewentualnie łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookie.


IV. KONTAKT

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące ochrony danych i przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również udzielimy Państwu niezbędnych informacji. 
1)    Dane kontaktowe Administratora: e-mail: helpdesk(@)felgdent.com; telefon: +48 12 442 00 48.
2)    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: IOD@felgdent.com; telefon: +48 12 442 00 48.
W związku z postępem przetwarzania danych i związanymi z nim zmianami prawnymi, jesteśmy zobowiązani do okresowego dostosowywania niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany są publikowane na stronie internetowej:  https://felgdent.com.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

API FELG Dent

dostępny przez przeglądarkę WWW
oraz na urządzeniach mobilnych

kontakt z nami

FELG Software Sp. z o.o.
NIP: 6762479659
VAT EU: PL6762479659
REGON: 123194977
KRS: 0000520292

  • PL +48 12 400 47 22
  • hello (@) felgdent.com
  • POLSKA | ul. Sławkowska 25/9, 31-016 Kraków
Klauzula Zgody
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na: