Umowa Licencji oraz Powierzenia FELG Dent

UMOWA LICENCJI

§1. DEFINICJE
1. APLIKACJA / APLIKACJA FELG DENT – oznacza oferowane przez Licencjodawcę oprogramowanie służące do zarządzania prywatnymi gabinetami dentystycznymi, w tym do zarządzania informacjami o pacjentach, przebiegiem leczenia, zarządzania wizytami pacjentów, realizacją płatności, przygotowywaniem i generowaniem raportów.
2. LICENCJOBIORCA – oznacza podmiot korzystający z Aplikacji na podstawie Umowy Licencji zawartej przez niego z Licencjodawcą.
3. LICENCJODAWCA / PRZETWARZAJĄCY – oznacza FELG Software Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31–016, ul. Sławkowska 25/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000520292, NIP: 6762479659, która udziela Licencji na Aplikację.
4. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
5. DANE OSOBOWE PACJENTÓW – dane pacjentów uzyskiwane przez Licencjobiorców, jako administratorów danych w rozumieniu RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – na ich odpowiedzialność w związku ze świadczonymi przez nich usługami dentystycznymi – przetwarzane przez Licencjodawcę w związku z zawarciem z Licencjobiorcą Umowy Powierzenia.
6. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW – dane osobowe osób fizycznych korzystających z Aplikacji, gromadzone i przetwarzane przez Licencjobiorców jako ich administratorów danych osobowych w rozumieniu RODO, a także  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. – na ich odpowiedzialność w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą – przetwarzane przez Licencjodawcę w związku z zawarciem z Licencjobiorcą Umowy Powierzenia.
7. DANE OSOBOWE LICENCJOBIORCY – dane osobowe Licencjobiorcy jako osoby fizycznej lub osoby reprezentującej Licencjobiorcę.
8. UMOWA LICENCJI/LICENCJA – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie, której Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Aplikacji.
9. WERSJA TESTOWA – 30-dniowy okres próbny, podczas którego Licencjobiorca może korzystać z Aplikacji bezpłatnie zgodnie z postanowieniami Umowy Licencji.
10. KONTO – konto utworzone w trakcie rejestracji w związku zawarciem Umowy Licencji i umożliwiające korzystanie z Aplikacji oraz bezpośredni kontakt z Licencjodawcą.
11. PAKIET – wybrana przez Użytkownika opcja korzystania z Aplikacji, uzależniona od ilości  lekarzy oraz ilości lokalizacji, w których Użytkownik świadczy usługi dentystyczne, stanowiąca podstawę do naliczania Opłaty licencyjnej, wskazana i wybrana przez Użytkownika w trakcie rejestracji. Wszelkie informacje o rodzajach Pakietów i związanych z nimi wszelkich opłatach, w tym wysokości opłaty licencyjnej opisane zostały w Cenniku.
12. PAKIET FREEwybrana przez Użytkownika opcja korzystania z Aplikacji, uzależniona od ilości  lekarzy oraz ilości lokalizacji, w których Użytkownik świadczy usługi dentystyczne, uprawniająca do korzystania z aplikacji bezpłatnie.
13. CENNIK – wykaz cen za świadczone przez Licencjodawcę usługi, w tym opłaty licencyjne ustalone zgodnie w wybranym Pakietem, dostępny pod adresem www.felgdent.com/pl.
14. DODATKOWE USŁUGI PAKIETOWE – dodatkowe usługi dostępne dla Licencjobiorcy, przypisane do danego Pakietu, których świadczenie wymaga dodatkowych opłat wskazanych w Cenniku.
15. OPŁATA LICENCYJNA / ABONAMENT – opłata, jaką z tytułu korzystania z Aplikacji na podstawie Umowy Licencji zobowiązany jest dokonywać Licencjobiorca, naliczana zgodnie z wybranym przez niego Pakietem.
16. UMOWA POWIERZENIA – umowa, na podstawie której Licencjodawca zostaje uprawniony do przetwarzania danych powierzonych mu przez Licencjobiorcę.

§2. OGÓLNE POSTANOWIENIA
1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa, zarówno osobiste jak i majątkowe do Aplikacji FELG DENT, w tym do modyfikacji źródeł i dokumentacji oraz wszelkich materiałów mających jakikolwiek związek z Aplikacją, w pełnym zakresie bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich. Tym samym Aplikacja chroniona jest przepisami w zakresie prawa autorskiego oraz postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi również w zakresie o ochronie praw własności intelektualnej.
2. Zgodnie z niniejszymi warunkami Aplikacja FELG DENT jest licencjonowana, a nie sprzedawana.
3. Na podstawie niniejszej umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Aplikacji na warunkach wskazanych w niniejszej Licencji. Licencja jest niepełna, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas nieokreślony.
4. Licencja ma charakter licencji nieograniczonej terytorialnie tj. w ramach niniejszej Umowy Aplikacja może być wykorzystywana na całym świecie. Jednakże Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność korzystania z Aplikacji z prawem obowiązującym w miejscu jej używania. Aplikacja nie jest dostępna we wszystkich językach.
5. Licencja jest odpłatna. Zasady dokonywania płatności oraz wysokość opłat została opisana w cenniku dostępnym pod adresem: www.felgdent.com/pl.
6. Jednym z warunków przystąpienia przez Licencjobiorcę do korzystania z Aplikacji jest zaakceptowanie warunków niniejszej Licencji.

§3. ZASADY ZAWARCIA UMOWY i ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Warunkiem zawarcia Umowy Licencji jest zaakceptowanie przez Licencjobiorcę łącznie:
a) regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną „Ogólne Warunki Korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego www.felgdent.com”, dostępnego pod następującym adresem: www.felgdent.com/regulamin; 
b) Polityki Prywatności (wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika), dostępnej pod następującym adresem: www.felgdent.com/polityka-prywatnosci;
c) Warunków niniejszej Licencji wraz z Umową Powierzenia.
Zaakceptowanie powyższych dokumentów, poprzez naciśnięcie przycisku oznaczającego akceptację, pojawiającego się przy każdym z wymienionych powyżej w punktach a),b),c) dokumentów w trakcie dokonywania rejestracji oraz uzupełnienie danych wskazanych w formularzu rejestracji, prowadzi do powstania Konta Użytkownika i ostatecznie do zawarcia Umowy Licencji wraz z Umową Powierzenia.
2. W celu zawarcia niniejszej umowy Licencjobiorca jest zobowiązany do dokonania rejestracji i założenia Konta zgodnie z następującą procedurą:
a) Licencjobiorca wchodzi w zakładkę „Rozpocznij Test”;
b) wypełnia formularz podając wszystkie niezbędne dane;
c) akceptuje kolejno załączone dokumenty (wymienione w ust.1).
3. Ostatecznie akceptacja dokumentu Umowy Licencji wraz Umową Powierzenia stanowi moment zawarcia Umowy Licencji na podstawie czego Licencjodawca rozpoczyna świadczenie usług w pierwszej kolejności w zakresie Wersji Testowej, a następnie w przypadku chęci kontynuowania współpracy w zakresie pełnego korzystania z Aplikacji zgodnie z postanowieniami Licencji.
4. W trakcie dokonywania rejestracji Licencjobiorca wybiera jeden z dostępnych i oferowanych Pakietów, opisanych szczegółowo w Cenniku.
5. Wraz z zawarciem Umowy Licencji zostaje utworzone Konto Użytkownika, które służy do korzystania z Aplikacji oraz umożliwia bezpośredni kontakt z Licencjodawcą, między innymi za pomocą Usługi Helpdesk. Wraz z utworzeniem Konta zostaje nadany Użytkownikowi nr ID, który Licencjobiorca będzie się posługiwał w związku z korzystaniem z Aplikacji.
6. Po upływie 30 dni bezpłatnego korzystania z Aplikacji w ramach Wersji Testowej, Licencjobiorca otrzyma na wskazany w trakcie rejestracji przez Licencjodawcę adres e-mail oraz na Konto fakturę „pro – forma” na kwotę zgodną w wybranym Pakietem z informacją o 14-dniowym terminie płatności. Dokonanie zapłaty w tym terminie oznacza chęć kontynuowania korzystania z Aplikacji. Natomiast brak zapłaty Opłaty licencyjnej w tym terminie oznacza rezygnację z korzystania z Aplikacji i wygaśnięcie Umowy Licencji, tym samy korzystanie z Aplikacji zostanie zablokowane przez Licencjodawcę.
7. W przypadku, gdy jednak Licencjobiorca będzie chciał korzystać z Aplikacji a upłynął termin, o którym mowa w ust. 6, powinien skontaktować się bezpośrednio z Licencjodawcą na następujący adres e-mail: helpdesk@felgdent.com.
8. Należy mieć na uwadze, że każdy z Licencjobiorców ma możliwość jedynie jednorazowego skorzystania z Wersji Testowej, a fakt ten będzie każdorazowo weryfikowany podczas rejestracji.
9. Licencjobiorca ma prawo dokonać zmiany wybranego Pakietu, w takim przypadku powinien zgłosić to Licencjodawcy za pomocą Usługi Helpdesk. Co do zasady zmiana Pakietu następuje w dniu następnym po otrzymaniu takiego zgłoszenia przez Licencjodawcę. W takim przypadku Opłata licencyjna zostanie za okres rozliczeniowy, w trakcie którego doszło do zmiany, odpowiednio rozliczona w fakturze wystawianej za kolejny najbliższy okres rozliczeniowy, tj. kwota Opłaty licencyjna, za następny okres rozliczeniowy będzie naliczona zgodnie ze zmienionym Pakietem i zostanie odpowiednio zwiększona lub zmniejszona (proporcjonalnie do ilości dni korzystania z Aplikacji zgodnie z odpowiednim Pakietem). Jednakże Licencjodawca zastrzega, że zmiana Pakietu z większego na mniejszy jest możliwa jedynie po wykazaniu przez Licencjobiorcę rzeczywiście zmniejszonej liczby lokalizacji Licencjobiorcę, w których świadczy usługi dentystyczne.

§4.WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
1. Licencja jest odpłatna, a Opłata licencyjna następuje w formie zapłaty wynagrodzenia za okres rozliczeniowy wynoszący 30 dni, płatnego w wysokości zgodnej z wybranym Pakietem. Licencjobiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia z góry, w terminie 14 dni liczonych od rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego. W przypadku wybrania Dodatkowych Usług Pakietowych do kwoty Opłaty Licencyjnej zostanie doliczona odpowiednie kwota zgodnie z Cennikiem. W przypadku wyboru PAKIETU FREE opłata licencyjna nie jest pobierana.
2. Okres rozliczeniowym wynosi 30 dni. Pierwszy okres rozliczeniowy jest liczony od pierwszego dnia po upływie trwania Wersji Testowej.
3. W pierwszym dniu każdego nowego Okresu rozliczeniowego zostaje przez Licencjodawcę wygenerowana faktura „proforma” na kwotę zgodną w wybranym przez Licencjobiorcę Pakietem oraz naliczonymi opłatami za wybrane przez Licencjobiorcę Dodatkowe Usługi Pakietowe, która zostaje wysyłana Licencjobiorcy na jego adres e-mail oraz na Konto. Po dokonaniu zapłaty Licencjobiorca otrzymuje wysyłaną na adres e-mail oraz Konto Fakturę VAT bądź Fakturę – NP.
4. Licencjobiorca będzie miał możliwość dokonania nadpłaty, płacąc z góry za kilka bądź więcej okresów rozliczeniowych, w takim wypadku zostanie wygenerowana odpowiednia faktura. W takim przypadku kolejna faktura „proforma” zostanie wygenerowana po upływie opłaconych z góry okresów rozliczeniowych. W przypadku dokonania nadpłaty Licencjobiorca będzie korzystał z Aplikacji przez czas trwania opłaconych z góry okresów rozliczeniowych bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia Umowy Licencji.
5. Zawierając Umowę Licencji, Licencjobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Licencjodawcę faktur VAT, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.
6. Faktury udostępnianie Licencjobiorcy w formie elektronicznej będą generowane, jako pliki PDF, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury.
7. Jako że usługi świadczone przez Licencjodawcę będą realizowane na obszarze Unii Europejskiej na rzecz Użytkowników znajdujących się poza krajem gdzie siedzibę ma Licencjodawca, faktury wystawiane dla Licencjobiorców mających siedzibę poza teren Rzeczpospolitej Polski i będącymi zarejestrowanymi podatnikami VAT – EU nie będą uwzględniały stawki podatku VAT obowiązującej na ternie Polski. Wobec tego faktura ta będzie zawierała kwotę wynagrodzenia netto + oznaczenie NP. W takim wypadku Licencjobiorca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT w swoim kraju, zgodnie z obowiązującymi tam stawkami. W przypadku Licncjobiorcy będącego polskim płatnikiem VAT lub niebędącym zarejestrowanym płatnikiem VAT – EU, mającym siedzibę poza Polską, do kwoty opłaty licencyjnej będzie naliczana stawka VAT obowiązująca zgodnie z przepisami prawa polskiego na dzień wystawienia faktury.
8. Licencjobiorca może dokonać płatności za pośrednictwem następujących form płatności:
a) przelew,
b) karta płatnicza,
c) inne instrumenty płatności, dostępne zgodnie z informacjami zawartymi Cenniku.
9. W przypadku dokonywania przelewów, bądź innej sytuacji wymagającej podania tytułu dokonywania płatności Licencjobiorca będzie zobowiązany do wskazania swojego nr ID.
10. Licencjodawca informuje, że płatności online będą obsługiwane przez firmy, będące operatorami płatności, takie jak: Paylane, PayU, Dotpay, etc. Licencjodawca informuje, że w przypadku wybrania opcji płatności online mającej charakter cykliczny, czyli dokonywania Opłaty Licencyjnej zgodnie z wybranym Pakietem w sposób ciągły i automatyczny, Licencjobiorca wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku karty w tym zakresie. Usługodawca informuje, że odpowiedzialność z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania obsługi płatności ponosi dane firmy, będące operatorami płatności – w zależności od wybranej przez Licencjobiorcę formy płatności.
11. Licencjodawca zastrzega, że w przypadku opóźnienia w zapłacie Opłaty licencyjnej przekraczającego 14 dni, będzie on uprawniony do zablokowania dostępu do Aplikacji. Licencjobiorca nie będzie mógł z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń od Licencjodawcy. Ponadto Licencjodawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.

§5. OKRES OBOWIĄZYWANIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Licencja zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. W trakcie korzystania z Wersji Testowej Licencjobiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Licencji oraz rezygnacji z korzystania z Licencji w każdym czasie bez podawania przyczyny.
3. Brak zapłaty Opłaty licencyjnej naliczanej za kolejne okresy rozliczeniowego dłużej niż 14 dni liczonych od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 oznacza rezygnację z korzystania przez Licencjobiorcę z Aplikacji i skutkuje rozwiązaniem umowy. Nie zwalnia to jednak Licencjobiorcy od obowiązku dokonania zapłaty za ten okres.
4. Ponadto Strony mają prawo do wypowiedzenia Umowy Licencji z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec Okresu rozliczeniowego, w tym celu dana Strona powinna złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu, za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Strony do kontaktu, w tym Licencjobiorca może to zrobić za pomocą Usługi Helpdesk. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od chwili otrzymania przez drugą Stronę oświadczenia o wypowiedzeniu.
5. W przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania Umowy Licencji na skutek zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie, jednocześnie dochodzi do rozwiązania Umowy Powierzenia. A w związku z tym, Licencjodawca oświadcza, że dokona zwrotnego przekazania wszelkich dotychczasowych danych przetwarzanych przez niego zgodnie z Umową Powierzenia, poprzez udostępnienie ich do pobrania na Koncie przez okres 30 dni, liczony od dnia rozwiązania Umowy Licencji. Po upływie tego terminu Przetwarzający zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z Umowy Przetwarzania danych. Postanowienie to znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku zakończenia okresu obowiązywania Wersji Testowej i nie dokonania zapłaty zgodnie z § 3 ust. 6.

§6. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI I ZAKRES LICENCJI
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Aplikacji i stosowania jej zgodnie z przeznaczeniem w zakresie następujących pól eksploatacji: zainstalowanie, wprowadzanie do pamięci komputera, urządzeń mobilnych (w tym w szczególności smartphon’ów i tabletów) oraz innych urządzeń i sporządzania kopii takich zapisów oraz trwałego lub czasowego zwielokrotniania takiego zapisu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jedynie w zakresie świadczonych przez Licencjobiorcę usług dentystycznych.
2. Na podstawie Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania w powyższym zakresie z Aplikacji zgodnie z wybranym i opłaconym Pakietem.
3. W ramach niniejszej Umowy Licencjobiorca będzie uprawniony do wygenerowania w formie odrębnego dokumentu danych Pacjentów i zapisania go na komputerze czy też innym urządzeniu mobilnym.
4. Licencja udzielana na podstawie przedmiotowych postanowień ma charakter komercyjny, co oznacza, że Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w ramach której świadczy usługi dentystyczne na rzecz pacjentów.
5. Licencjodawca informuje, że Aplikacja jest obsługiwana w przypadku korzystania z komputera wyłącznie za pomocą przeglądarek „WWW” (Firefox, Chrome, Safari itp.) natomiast na urządzeniach mobilnych przez przeglądarkę lub przez aplikację pobraną z AppStore lub Google Play.
6. Licencjodawca informuje, że na potrzeby korzystania i funkcjonowania Aplikacji stosuje szyfrowane połączenia SSL, które zapewnia Użytkownikom najszerszy z możliwych model ochrony danych osobowych i płatniczych.

§7. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
1. Licencjobiorca ma obowiązek korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz zasadami wynikającymi z niniejszej Licencji.
2. Licencjobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie niezbędnym do ochrony Aplikacji oraz niezwłocznie do jego zawiadomienia przez Licencjobiorcę o konieczności podjęcia określonych działań zmierzających do ochrony.
3. Licencjobiorca jest zobowiązany do poinformowania Licencjodawcy o wystąpieniu błędu w oprogramowaniu niezwłocznie po pojawieniu się błędu poprzez skorzystanie z Usługi Helpdesk dostępnej po zalogowaniu się do Konta.
4. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić Aplikacji w jakiejkolwiek formie, dotyczy to też zakazu najmu, dzierżawy, użyczenia Aplikacji w całości ani w żadnej jej części osobom trzecim.
5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zanim w Aplikacji. Powyższe ograniczenie wyłącza również samodzielne poprawianie błędów w Aplikacji przez Licencjobiorcę.
6. Licencjobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszystkie wprowadzane za pomocą Aplikacji informacje i dane i zobowiązuje się w tym zakresie przestrzegać przepisów obowiązujących, w tym w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku naruszenia przez niego przepisów w tym zakresie, zwolni on od odpowiedzialności Licencjodawcę.
7. Licencjodawca niniejszym oświadcza, że korzystanie z Aplikacji wymaga przetwarzania przez niego danych – wprowadzonych do niech przez Licencjobiorcę lub Użytkownika – których Licencjobiorca jest administratorem danych. W tym zakresie Licencjobiorca i Licencjodawca zawierają Umowę Powierzenia i będą prowadzili współpracę na zasadach w niej określonych. Zawarcie Umowy Powierzenia stanowi warunek świadczenia usług przez Licencjodawcę.
9. Licencjobiorca przed wprowadzeniem do Aplikacji danych osobowych pacjentów, jest zobowiązany do uzyskania od każdego z nich stosownej zgody w formie pisemnej oraz do poinformowania go o zasadach, warunkach i sposobach gromadzenia, jak i przechowywania danych osobowych oraz, że przetwarzania tych danych dokonuje Licencjodawca. Brak uzyskania takiej zgody oraz brak poinformowania przez Licencjobiorcę Licencjodawcy o cofnięciu takiej zgody lub jej ograniczeniu zwalnia Licencjodawcę od odpowiedzialności za naruszenia przepisów o danych osobowych w tym zakresie.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY
1. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest oprogramowaniem, na którego funkcjonowanie wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza działaniem Aplikacji, w tym współgranie z innymi aplikacjami czy programami komputerowymi, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, czy urządzeń mobilnych, jak i przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym sieciami lokalnymi i Internetem. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, pozostające poza zakresem odpowiedzialności Licencjodawcy, a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co, do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowością funkcjonowania Aplikacji ze względu na nie. W przypadku powstanie jakiejkolwiek szkody, wynikającej z wyżej wymienionych przyczyn odpowiedzialności Licencjodawcy, w tym zakresie jest wyłączona.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Aplikacji oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego, nieautoryzowanego lub nieprawidłowego, a więc niezgodnego z przeznaczeniem Aplikacji lub niewłaściwym korzystaniem z Aplikacji przez Licencjobiorcę.
3. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za swoje zawinione działanie lub rażące niedbalstwo, przy czym jego odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnej wysokości 3-krotności Opłaty licencyjnej za ostatni Okres rozliczeniowy uiszczonej przez Licencjobiorcę na Licencjodawcy.

§ 9. KONSEKWENCJA NARUSZENIA WARUNKÓW LICENCJI
1. W przypadku dopuszczenia się naruszeń opisanych w §7 Umowy Licencji Licencjodawca wyznaczy Licencjobiorcy 5-dniowy termin na zaprzestanie naruszeń i usunięcia ich skutków. W razie niedotrzymania wskazanego terminu Licencjodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Licencjodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Opłaty licencyjnej.
2. W przypadku naruszenia innych warunków Licencji Licencjodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Po stwierdzeniu naruszeń, o których mowa powyżej Licencjodawca jest uprawniony do zablokowania możliwości korzystania z Aplikacji.
4. W przypadkach, o których mowa powyżej, Licencjodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Opłaty licencyjnej za opłacony/ e okres/y rozliczeniowy/e.

§10. WSPARCIE TECHNICZNE, ZGŁASZANIE WAD, AKTUALIZACJE
1. W ramach Licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego w postaci Usługi Helpdesk, dostępnej po zarejestrowaniu się przez Użytkownika do Konta, a dotyczącej działania Aplikacji, to jest między innymi w zakresie sposobu korzystania i użytkowania etc. Usługi te będą świadczone wyłącznie za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych on-line po zalogowaniu do Konta w zakładce „Helpdesk”.
2. W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Aplikacji, błąd taki powinien być zgłoszony Licencjodawcy za pomocą Usługi Helpdesk ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu.
3. Jeżeli po weryfikacji i zbadaniu zgłoszonego błędu, okaże się, że błąd jest wywołany nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Aplikacji, brakiem lub błędnym wprowadzeniem danych, niesprawnością komputera bądź urządzenia mobilnego, za pomocą którego Licencjobiorca korzysta z Aplikacji, niesprawnością sieci, serwera lub łączy internetowych oraz innych błędów nie wynikających z istoty Aplikacji za które Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odmowy dokonania naprawy błędu.
4. W przypadku braku możliwości zalogowania się do Konta, Użytkownik może skontaktować się z Licencjodawcą wysyłając informację wraz z podaniem nr ID Użytkownika na następujący adres mailowy: helpdesk(@)felgdent.com.
5. Licencjobiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  od zauważenia określonego błędu czy wady. Procedura zgłaszania i rozpatrywania reklamacji została szczegółowo opisana w Regulaminie Serwisu „Ogólne Warunki Korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego www.felgdent.com”, który jest dostępny pod następującym adresem: https://felgdent.com/pl/terms-of-service.
6. Licencjodawca ma w każdym czasie prawo do dokonywania aktualizacji Aplikacji i wprowadzania zmian, w szczególności tych mających na celu weryfikację i naprawę zauważonych błędów oraz mających na celu ulepszenie funkcjonowania Aplikacji FELG Dent. O każdej aktualizacji czy zmianie Licencjodawca będzie informowany.

§ 12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
1. Wszystkie zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod następującym adresem: www.felgdent.com/polityka-prywatnosci.
2. Licencjodawca informuje, że zapoznanie się i zaakceptowanie Polityki Prywatności stanowi jeden z warunków zawarcia i skuteczności przedmiotowej Umowy Licencji.

§ 13. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej Umowie Licencji, o czym będzie każdorazowo informował Użytkowników. Zmiana Umowy Licencji będzie wymagała akceptacji Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmiany, Licencjodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego. W okresie do momentu rozwiązania Umowy obowiązują postanowienia dotychczasowej Umowy Licencji. Aktualna treść Umowy Licencji jest dostępna na stronie internetowej Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Dla sporów mogących powstać na tle niniejszej Umowy Licencji właściwy jest sąd zgodny z siedzibą Licencjodawcy. 
4. Umowa  rozwiązuje  i  zastępuje  wszelkie  inne  dotychczasowe ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w zakresie objętym jej treścią, które niniejszym tracą moc prawną.
5. Integralną część Umowy Licencji stanowi Załącznik nr 1 – Umowa Powierzenia.


Załącznik nr 1 do Umowy Licencji
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ("Umowa powierzenia")

 

UMOWA POWIERZENIA

 

I.    Umowa Powierzenia stanowi integralną część Umowy Licencji i określa zasady przetwarzania przez Licencjodawcę na zlecenie Licencjobiorcy Danych Osobowych Pacjentów oraz Danych Osobowych Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.
II.    Pojęcia użyte w Umowie Powierzenia i pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w treści Umowy Licencji.
III.    Umowa Powierzenia stanowi całość zobowiązań oraz warunków powierzenia przetwarzania Danych Osobowych Pacjentów oraz danych osobowych personelu Licencjobiorcy w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z Aplikacji oraz zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w tym zakresie.

§ 1 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca powierza Przetwarzającemu, a Przetwarzający przyjmuje do przetwarzania, w trybie art. 28 RODO – dane osobowe wprowadzane do Aplikacji FELG Dent, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie (Dane Osobowe Pacjentów, Dane Osobowe Użytkowników).
2.    Licencjobiorca oświadcza, iż jest uprawniony do powierzenia Przetwarzającemu danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej umowie.
3.    Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4.    Zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia stanowi udokumentowane polecenie Licencjobiorcy do przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, w tym do przekazywania ich do państw trzecich, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO.
5.    Przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz może przekazywać dane osobowe do państw trzecich.
6.    Przetwarzający oświadcza, iż profesjonalnie zajmuje się działalnością związaną z przetwarzaniem danych osobowych w Aplikacji FELG Dent.
7.    Licencjobiorca oświadcza, iż dane osobowe powierzane na mocy niniejszej umowy zostały przez niego pozyskane w sposób zgodny z RODO i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności iż jest upoważniony do ich przetwarzania na podstawie zgód osób, których dane dotyczą. Licencjobiorca, przed wprowadzeniem do Aplikacji Danych Osobowych Pacjentów, jest zobowiązany do uzyskania od każdego z nich stosownej zgody w formie pisemnej oraz do poinformowania go o zasadach, warunkach i sposobach gromadzenia, jak i przechowywania danych osobowych oraz, że przetwarzanie tych danych dokonuje Przetwarzający. Brak uzyskania takiej zgody oraz brak poinformowania Przetwarzającego przez Licencjobiorcę o cofnięciu takiej zgody lub jej ograniczeniu zwalnia Przetwarzającego od odpowiedzialności za naruszenia przepisów w tym zakresie. Nadto, Licencjobiorca jest zobowiązany poinformować Przetwarzającego o cofnięciu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Użytkownika celem zablokowania mu dostępu do Aplikacji FELG Dent.
8.    Licencjobiorca zobowiązuje się współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu niniejszej umowy, w tym udzielać mu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Licencjobiorcy.

§ 2 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
1.    Przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, następujące dane:
a)    dane zwykłe w postaci: imion i nazwisk, numeru PESEL, adresu, numeru telefonu personelu Administratora (Dane Osobowe Użytkowników);
b)    dane zwykłe w postaci: imion i nazwisk, adresu, numeru PESEL, danych rozliczeniowych, numerów telefonów pacjentów Administratora (Dane Osobowe Pacjentów);
c)    dane szczególnych kategorii w postaci: informacji o stanie zdrowia pacjentów Administratora – informacje o przebytych chorobach, informacje o planowanym leczeniu, Stanie leczenia, Zdjęcia RTG, zdjęcia z postępu leczenia (Dane Osobowe Pacjentów.
2.    Dane osobowe powierzone przez Administratora danych będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu realizacji Umowy Licencji w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z Aplikacji FELG Dent.  
3.    Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w formie elektronicznej w Aplikacji FELG Dent. 
4.    Na zasadach niniejszej umowy Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane wyłącznie w zakresie i w celu świadczenia usług szczegółowo opisanych w Umowie licencji, w tym w związku z udzieleniem licencji i umożliwieniem korzystania przez Użytkowników z Aplikacji.
5.    Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą, Przetwarzający zapewni środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw osób, których  dane dotyczą.
6.    Strony uzgodniły następujące środki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych: 
a)    zapewnienie bezpieczeństwa pomieszczeń – Przetwarzający wydzielił obszary bezpieczne, w których przetwarzane są dane osobowe, zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa, tj. kontrolę dostępu, zarządzanie i monitorowanie upoważnień do dostępu;
b)    zapewnienie bezpieczeństwa organizacyjnego – formalnie określone i przydzielone zakresy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych, postępowania w celu przyznania uprawnień dostępu do systemów informacyjnych przetwarzających dane, procedury zarządzania i ostrzegania o naruszeniu bezpieczeństwa albo o wiążących wezwaniach mających wpływ na dane, 
c)    zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – umacnianie ochrony systemu operacyjnego środowisk informatycznych, procedura wprowadzania poprawek do oprogramowania, podział architektury sieci/partycjonowanie struktur sieci (VLAN) i stosowanie zapór sieciowych (firewall), czujniki antywłamaniowe, kontrola dostępu poprzez autoryzację, polityka haseł dostępu.
d)    szyfrowanie danych osobowych przechowywanych zgodnie z wymogami aktualnego poziomu rozwoju technicznego w danej dziedzinie (poprzez wybór sposobów i wielkości kluczy zabezpieczeń, zarządzanie informacjami objętymi tajemnicą),
e)    zapewnienie bezpieczeństwa przepływu danych osobowych (szyfrowanie, uwierzytelnianie) w sposób, który uniemożliwia wykorzystanie danych przez nieuprawnione osoby trzecie.  
f)    wdrożenie procedur kontrolnych mających zagwarantować utrzymywanie poziomu bezpieczeństwa przez dłuższy czas; polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

§ 3 OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO
1.    Przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2.    Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3.    Przetwarzający oświadcza, iż przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych danych osobowych, a nadto iż zobowiązuje się w szczególności do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania i udostępniania go Licencjobiorcy danych w zakresie, w jakim nie obejmuje tajemnicy handlowej Przetwarzającego oraz zobowiązuje się do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów RODO.
4.    Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest niezbędny oraz do nadania pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, a także do zapewnienia im niezbędnych szkoleń z zasad ochrony danych osobowych, w tym z wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu.
5.    Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b) RODO, danych osobowych przetwarzanych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6.    Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Licencjobiorcy w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 
7.    Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza je Licencjobiorcy w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.
8.    Przetwarzający po powzięciu wątpliwości co do poleceń Licencjobiorcy zobowiązany jest natychmiast zgłosić ten fakt Licencjobiorcy, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia przeciw niemu roszczeń z tego tytułu.
9.    Przetwarzający zobowiązuje się stosować do wymogu tzw. projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i będzie z wyprzedzeniem informować Licencjobiorcę o planowanych zmianach w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić mu możliwość reagowania, jeżeli zamierzone przez Przetwarzającego zmiany stanowią zdaniem Licencjobiorcy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.

§ 4 PRAWO KONTROLI
1.    Licencjobiorca zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 
2.    Licencjobiorca realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum 14-dniowym jego uprzedzeniem.
3.    Kontrola będzie się odbywać w miejscy i czasie wskazanym przez Przetwarzającego, w sposób niezakłócający pracy i nie powodujący zagrożenia naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Przetwarzającego ani poufności danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji.
4.    Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

§ 5 DALSZE POWIERZENIE DANYCH DO PRZETWARZANIA
1.    Licencjobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Przetwarzającego z usług podwykonawców (podprzetwarzających) przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 28 ust 2 RODO w celu prawidłowego wykonania Umowy Licencji, w tym zapewnienia określonych funkcjonalności oraz bezpieczeństwa Aplikacji.
2.    Przetwarzający informuje Licencjobiorcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawców, dając tym samym Licencjobiorcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
3.    Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien spełniać te same co najmniej gwarancje i obowiązki, a także zapewniać te same środki bezpieczeństwa, jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszej umowie. 
4.    Przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Licencjobiorcy za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków w zakresie ochrony danych.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZETWARZAJĄCEGO
1.    Przetwarzający jest odpowiedzialny za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora danych lub wbrew tym instrukcjom, a także za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
2.    Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Licencjobiorcy o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Licencjobiorcę. 
3.    Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego jest ograniczona do wartości 3-krotności Opłaty Licencyjnej za ostatni Okres Rozliczeniowy.

§ 7 OBOWIĄZYWANIE UMOWY
1.    Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy licencji, przy czym niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w każdym przypadku jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
2.    Z chwilą rozwiązania niniejszej umowy Przetwarzający traci prawo do przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do trwałego usunięcia wszelkich danych osobowych oraz do trwałego usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Przetwarzający jest zobowiązany do trwałego usunięcia wszelkich danych osobowych w terminie do 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.
3.    Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie przez okres obowiązywania Umowy Licencji oraz przez okres od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Licencji do czasu usunięcia danych osobowych zgodnie z niniejszą umową, chyba że Licencjobiorca oraz Przetwarzający ustalą inny termin przetwarzania danych w drodze odrębnego porozumienia.

§ 8 ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI
1.    Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjobiorcy oraz informacji otrzymanych od Licencjobiorcy oznaczonych „dane poufne”.
2.    Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wymienione powyżej dane i informacje nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez zgody Licencjobiorcy w innym celu niż wykonanie niniejszej umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych danych czy informacji będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.
3.    Przetwarzający zobowiązuje się uzyskać od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, pisemne zobowiązanie do zachowania danych poufnych w tajemnicy, chyba że na podstawie przepisów prawa osoby te podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W kwestiach dotyczących zmiany treści niniejszej umowy, rozstrzygania sporów oraz innych kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w Umowie Licencji.
2.    W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a Umowy Licencji, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszej Umowy Powierzenia.
3.    Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy wedle siedziby Przetwarzającego.
4.    Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

API FELG Dent

dostępny przez przeglądarkę WWW
oraz na urządzeniach mobilnych

kontakt z nami

FELG Software Sp. z o.o.
NIP: 6762479659
VAT EU: PL6762479659
REGON: 123194977
KRS: 0000520292

  • PL +48 12 400 47 22
  • hello (@) felgdent.com
  • POLSKA | ul. Sławkowska 25/9, 31-016 Kraków
Klauzula Zgody
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na: